Wybierz kategorieMasz pytanie?
Skontaktuj się z nami!

+48 788 259 065

bok@pro-electro.eu
pon. - pt. 9.00 - 17.00

Regulamin

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WAŻNY OD 01-05-2017 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży artykułów technicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego pro-electro.eu

 

  1. Informacje ogólne

Właścicielem Sklepu Internetowego jest: 

Promedia Paweł Gracjasz, ul.Poprzeczna 8, 34-100 Wadowice

zwany dalej Promedia

Telefon sklep internetowy:+48  33 823 58 79 lub +48 788 259 065
pon-pt 9.00-17.00 (opłata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora)

Telefon komórkowy: 48 788 259 065  pon.-pt. 9.00-17.00 (oplata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora)

Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Każdy zakupiony Produkt jest fabrycznie nowy.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów magazynowych Produktów objętych tą formą sprzedaży.

  1. Warunki zawierania umów sprzedaży

Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Konsumenta wyłącznie za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem:www.pro-electro.eu

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Promedia są następujące: 

sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient musi posiadać połączenie z siecią Internet,

przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji co najmniej 9, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 20, Opera w wersji co najmniej 16, Google Chrome w wersji co najmniej 20,

monitor bądź wyświetlacz w rozdzielczości co najmniej 1.200x800 pixeli.

włączona obsługa Cookies i Java Script,

posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczącej realizacji zamówienia.

Zakazane jest dostarczenie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy firmy Promedia

Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Na e-maile odpowiadamy od poniedziałku do piątku. Na pytania z weekendu odpowiadamy w poniedziałek. Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: bok@pro-electro.eu

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia.

Zamówiony Produkt będzie dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej .

Koszt wysyłki, na terenie Polski:

przedpłata = 17

pobranie =22

W przypadku braku Produktu w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT na życzenie.

  1. Sposób płatności

W przypadku wyboru formy "przedpłata", Produkt będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia, w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu środków pieniężnych na konto bankowe.

Klient, który wybrał opcję płatności „przedpłata”, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Niedokonanie opłaty za złożone zamówienie we wskazanym wyżej terminie jest traktowane jako odstąpienie od umowy sprzedaży przez  Klienta.

Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu.

W przypadku wyboru formy "pobranie" – Produkt wysyłany jest po złożeniu zamówienia, w terminie dwóch dni roboczych.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

  1. Zwroty

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 2, 6 i 8 poniżej, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.

Zwracany Produkt winien zostać odesłany  na adres sklepu:

ul.Poprzeczna 8, 34-100 Wadowice.

Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia (link do formularza podany na końcu Regulaminu).

Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż 
w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że Promedia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyl Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskażę wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki Produktu do Klienta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Promedia,

Promedia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Produkt można także zwrócić osobiście w siedzibie firmy. Do zwrotu w siedzibie firmy także                                     potrzebne jest oświadczenie o odstąpieniu. W celu zagwarantowania najsprawniejszej obsługi prosimy o dołączanie paragonu lub faktury VAT do produktów zwracanych również osobiście.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  1. Reklamacja

Promedia zobowiązana jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) lub gwarancję jakości – w zależności od wyboru Klienta.

Reklamacja w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego

Promedia ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Promedia z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Promedia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany albo Promedia nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez Promedia usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Promedia . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Promedia może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów .

W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów w trakcie procesu reklamacyjnego prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do reklamowanego Produktu.

W przypadku  wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi reklamacje prosimy składać na adres sklepu.

W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego Produktu, druku reklamacyjnego (link do druku reklamacyjnego podany na końcu Regulaminu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się  Promedia do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn podanych powyżej, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy o załączenie formularza odstąpienia (link do formularza odstąpienia podany na końcu Regulaminu).

  1. Gwarancja.

 

Produkty objęte są gwarancją jakości, na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej każdorazowo załączanej do danego Produktu. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

Gwarancji udziela  producent Produktu

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu Produktu,

Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani też w żaden inny sposób nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Produktu

Kupujący realizuje swoje uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacyjne dokonane w siedzibie sklepu, w którym zakupiony został reklamowany Produkt.

Gwarant zapewnia, że Produkt jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Produktu, uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia , bądź uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, w tym z braku jego należytej konserwacji. W przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Produktu powstałej z przyczyn tkwiących w Produkcie, Gwarant dokona nieodpłatnej naprawy. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta  usunięcie wady konstrukcyjnej lub materiałowej poprzez naprawę Produktu nie było możliwe, gwarant wymieni Produkt na wolny od wad.

Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej bądź materiałowej nie było możliwe, Gwarant wymieni Produkt na wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.

Okres gwarancji na Produkt jest zgodny z warunkami gwarancji Producenta Produktu.

Reklamacje prosimy składać na adres sklepu Promedia. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego Produktu, druku reklamacyjnego (link do druku reklamacyjnego podany na końcu Regulaminu).

Klientowi przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Promedia ; w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie spawy przed polubownym sądem konsumenckim). Formularze są dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej).

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem a Promedia   za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
  

      7. Ochrona danych osobowych

 

Składając zamówienie produktu w sklepie internetowym www.pro-electro.eu , Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu Produkt. Jednocześnie Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

Promedia gwarantuje przestrzeganie zasad rozporządzenia RODO z dnia 25.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz gwarantuje nieudostępnianie ich innym osobom fizycznym i prawnym.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 Oświadczenie o odstąpieniu

 Formularz zwrotu towaru

 Druk reklamacyjny 

 

 

Nasi partnerzy

Zapisz się do naszego newslettera